ร่าง tor โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย พิมพ์ อีเมล์
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
 

๑. ความเป็นมา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย ที่ใช้ปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอประโคนชัย ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และได้มีการปรับปรุงต่อเติมตัวอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน ลักษณะเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ขนาดกว้างยาว ๘x ๒๕ เมตร ภายในอาคารมีลักษณะคับแคบ เนื่องจากมีปริมาณเอกสารและจำนวนประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เอกสารได้รับความเสียหาย ดังนั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย แห่งใหม่ขึ้น พร้อมด้วยรั้วรอบสำนักงาน เสาธง ห้องน้ำประชาชน ถนนรอบสำนักงาน เป็นต้น ตั้งอยู่บนบริเวณที่สาธารณประโยชน์หนองแซซัน หมู่่ที่ ๘ ถนนพุทธรัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๓-๒-๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตตามมาตรา ๙ ได้มีมติอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย แห่งใหม่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ทดแทน อาคารหลังเดิมซึ่งมีลักษณะคับแคบและทรุดโทรม ตามแบบก่อสร้างของกรมที่ดินเลขที่ ๑-๒๖/๔๒ , ๕๙-๔๔
๑๒๐-๓๕, ๖๑-๔๔ และ ๐๕-๕๓ และแบบก่อสร้างของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่ ยผจ.บร. ๑๒/๒๕๕๓ , ๑๓/๒๕๕๓ และ ๓๐/๒๕๕๓
๒. เพื่อรองรับปริมาณเอกสารที่เพิ่มมากขึ้น อำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เนื่องจากสถานที่กว้างขวางกว่าเดิม
๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีสถานที่ปฏิบัติงานที่ถูกสุขอนามัย
๔. เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านอาคารสถานที่และเพื่อเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกรมที่ดิน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้และเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๗๖๑,๕๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าประเภทภาคีวิศวกรรมโยธา
โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของบุคลากร ดังนี้
สำเนาหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดข้างต้น

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ตามแบบประมาณราคและแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ดังนี้
๑. แบบก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน ขนาดเล็ก และบ่อเกรอะบำบัดน้ำเสีย แบบเลขที่ ๑-๒๖/๔๒ , ๕๙-๔๔
๒. แบบก่อสร้างเสาธงชาติ แบบเลขที่ ๑๒๐-๓๕
๓. แบบก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด ๑๘.๐๐ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๖๑-๔๔
๔. แบบก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (ฐานรากเข็ม) กรมที่ดิน แบบเลขที่ ๐๕-๕๓ , ๕๙-๔๔
๕. แบบก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตจอดรถยนต์ แบบเลขที่ ๓๐/๒๕๕๓
๖. แบบก่อสร้างป้ายสำนักงานที่ดิน แบบเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓
๗. แบบก่อสร้างรั้วรอบอาคารสำนักงานและประตูเหล็กบานเลื่อน แบบเลขที่ ๑๒/๒๕๕๓
๘. แบบครุณฑ์จัดซื้อ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
ไม่เกิน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
จำนวนงวดในการส่งมอบ ๑๐ งวด
งวดที่ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑.๑ ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ๑.๒ ทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดินบริเวณที่จะก่อสร้าง ๑.๓ ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวสำหรับงานภาคสนามของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑.๔ งานปักผังและวางแนวอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด ๑.๕ งานตอกเข็ม เทคอนกรีตฐานราก ตอม่ออาคารสำนักงาน ๑.๖ งานตอกเข็มห้องน้ำสาธารณะ งานตอกเข็มป้ายสำนักงาน งานตอกเข็มรั้วรอบบริเวณ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
งวดที่ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๒.๑ งานก่อสร้าง คานชั้นที่ ๑ อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จทั้งหมด ๒.๒ งานพื้นอาคารชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๒.๓ งานก่อสร้างเสารับคานพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน
งวดที่ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๓.๑ งานก่อสร้าง คานรับพื้นชั้นที่ ๒ อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จทั้งหมด ๓.๒ งานพื้นอาคารชั้นที่ ๒ อาคารสำนักงานแล้วเสร็จ ๓.๓ งานก่อสร้างเสารับโครงหลังคา อาคารสำนักงาน ๓.๔ งานก่อสร้างบันไดและชานพักอาคารสำนักงานแล้วเสร็จ ๓.๕ งานฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน อาคารห้องน้ำประชาชน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน
งวดที่ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๔.๑ งานก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด อาคารสำนักงาน ๔.๒ งานโครงสร้างอาคารส่วนที่เหลือ อาคารสำนักงานแล้วเสร็จ ๔.๓ งานก่อสร้างโครงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด และมุงหลังคาได้ ๕๐% ๔.๔ งานฐานราก คานคอดิน ที่เก็บหลักเขตที่ดิน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน
งวดที่ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๕.๑ งานฉาบปูนผนังอาคารสำนักงาน แล้วเสร็จทั้งหมด ๕.๒ งานก่อสร้างโครงหลังคาและมุงหลังคา อาคารสำนักงานแล้วเสร็จทั้งหมด ๕.๓ งานคานคอดินรั้วรอบบริเวณแล้วเสร็จทั้งหมด ๕.๔ งานเสารับโครงหลังคา อาคารห้องน้ำประชาชน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน
งวดที่ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๖.๑ งานผนังและตกแต่งผนังอาคารสำนักงานแล้วเสร็จทั้งหมด ๖.๒ งานพื้นและตกแต่งพื้นอาคารสำนักงานแล้วเสร็จทั้งหมด ๖.๓ งานเสาธงมาตรฐานสูง ๑๒ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด ๖.๔ เสารั้วรอบบริเวณแล้วเสร็จทั้งหมด ๖.๕ งานคานโครงหลังคาห้องน้ำประชาชนพร้อมมุงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน
งวดที่ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๗.๑ งานติดตั้งประตูหน้าต่างและช่องแสงพร้อมอุปกรณ์อาคารสำนักงานแล้วเสร็จทั้งหมด ๗.๒ งานติดตั้งราวบันไดสแตนเลส อาคารสำนักงานแล้วเสร็จทั้งหมด ๗.๓ งานติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล ระบบประปา อาคารสำนักงานแล้วเสร็จทั้งหมด ๗.๔ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดอาคารสำนักงานแล้วเสร็จ ๗.๕ งานผนังรั้วแล้วเสร็จทั้งหมด ๗.๖ ป้ายรั้วแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน
งวดที่ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๘.๑ งานก่อสร้างและติดตั้งฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานแล้วเสร็จ ๘.๒ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารและระบบโทรศัพท์อาคารสำนักงานแล้วเสร็จทั้งหมด ๘.๓ งานที่เก็บหลักเขตแล้วเสร็จทั้งหมด ๘.๔ งานท่อและบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน
งวดที่ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๙.๑ งานผนังห้องน้ำ ประตูหน้าต่าง งานตกแต่งพื้นและผนัง พร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ ระบบประปาสุขาภิบาลห้องน้ำอาคาร ห้องน้ำประชาชนแล้วเสร็จทั้งหมด ๙.๒ งานพื้นถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๐ วัน
งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

๗. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณโครงการ ๑๑,๕๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคากลางงานก่อสร้าง ๑๑,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๑ ๑๗๓๗
โทรสาร ๐ ๔๔๖๑ ๑๗๓๗
เว็บไซต์ www.buriram.go.th http://northeast.dol.go.th/buriram
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย


 
< ก่อนหน้า

ดาวน์โหลด

    อ่านทั้งหมด...